Disclaimer

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid voor deze Site:

We doen ons uiterste best om de meest nauwkeurige, up-to-date informatie te geven, maar de adressen en informatie op deze Site kunnen verouderd zijn of weglatingen, onnauwkeurigheden of andere fouten bevatten. Deze Site en de materialen erin worden geleverd in de staat waarin ze verkeren. We geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze Site, en de werking, inhoud, informatie of materialen van de Site. WE WIJZEN MET NAME AF ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, DAARONDER MEDE BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De Klant gaat ermee akkoord dat wij, onze bestuurders, werknemers en andere vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van de werking, de inhoud of het gebruik van deze Site. De Klant gaat ermee akkoord dat deze beperking van de aansprakelijkheid alomvattend is en van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief zonder enige beperking directe schade, indirecte schade, schade wegens schadeloosstelling, speciale schade, incidentele schade, schade als gevolg van boetes en gevolgschade, schade als gevolg van verlies van winst, omzet, gegevens en gebruiksmogelijkheden, waarmee de Klant of een derde partij te maken krijgt, ongeacht of dit in een contractuele procedure of in een procedure op grond van een onrechtmatige daad is, en die voortvloeit uit de Klant zijn toegang tot en het gebruik van deze Site of enige andere website die hiermee via een hyperlink verbonden is.

Privacy:

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Dit is de website van DOBIT nv
Industrielaan 6
B-2250 Olen
BTW-nummer: 0424 121 216

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
Op de website van DOBIT verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:
            • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
            • uw e-mailadres als u dit invoert op deze website
            • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
            • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft
            • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
            • voor interne commerciële doeleinden
            • om de inhoud van onze website te verbeteren
            • om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker
            • om u eventueel op de hoogte te stellen van updates van onze site
            • om u later eventueel te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Bij de registratie op onze webshop vragen wij uw persoons- of bedrijdsgegevens (naam/adres/e-mail/telefoon/gsm/ondernemingsnummer) en financiële gegevens (kredietkaartnummer). Als u ons een telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door DOBIT telefonisch gecontacteerd worden -indien nodig- om u te informeren over een vraag of bestelling die u online heeft geplaatst. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van zodra u een bestelling plaatst.  De bevestiging van uw bestelling alsook de verdere communicatie met betrekking tot deze bestelling zal via dit emailadres doorgegeven worden.

Uw persoonsgegevens kunnen we ook, desgewenst, gebruiken om u op de hoogte te houden van onze promoties, nieuwe producten en algemeen nieuws. Deze evenementen zijn optioneel aan te duiden. M.a.w. u vinkt zelf aan of u op de hoogte wil gehouden worden. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door DOBIT of zijn dochterondernemingen of eventuele partners.  Op verzoek kan u een lijst ontvangen van deze partijen op het volgende e-mailadres: info@dobit.com of telefoonnummer +32 14 285 785.

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY-BELEID?
Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren
            • via e-mail: info@dobit.com
            • via telefoon: +32 14 285 785
            • via post: Industrielaan 6, 2250 Olen

Cookies:

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Op deze site gebruiken we een cookie voor bijhouden van uw taalkeuze en de sessie code.

Veiligheid:

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Accounts:

De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij de toegang tot accounts en wachtwoorden niet zal misbruiken. De Klant gaat ermee akkoord dat alleen hij/zij het wachtwoord zal gebruiken en dat hij/zij alle redelijke voorzorgsmaatregelen zal nemen om dit geheim te houden.

Bevoegdheid om een contract aan te gaan:

De Klant verklaart tegenover DOBIT dat hij/zij in het land waar hij/zij verblijft, wettelijk meerderjarig is en/of dat de werkgever de Klant geautoriseerd heeft om deze site te gebruiken.

Typografische fouten:

Indien een product wordt vermeld met een verkeerde prijs of onjuiste informatie als het gevolg van een typografische fout of fout in de prijs- of productgegevens, hebben wij het recht om bestellingen voor dergelijke producten te weigeren of te annuleren. We hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en ten laste van je creditcard is gebracht. Als de aankoop al ten laste van je creditcard is gebracht en je bestelling wordt geannuleerd, zullen we het desbetreffende bedrag onmiddellijk terugboeken naar je creditcard.

Koppelingen:

Deze Site kan koppelingen bevatten naar andere websites op het internet die het eigendom zijn van en worden beheerd door derden. De Gebruiker erkent dat DOBIT het beheer en de inhoud op of bereikbaar via een dergelijke website niet ondersteunen en er niet verantwoordelijk voor zijn.

Inhoud van derden:

Als onderdeel van deze Site kan inhoud van derden beschikbaar worden gesteld. We denken dat deze inhoud betrouwbaar is, maar we garanderen niet dat die inhoud nauwkeurig of volledig is.

Aanvaarding bestelling:

Het staat DOBIT vrij om de betalingsvoorwaarden vast te stellen en voorwaarden overeen te komen. De betaling dient te geschieden met een creditcard of een andere geregelde betaalwijze die acceptabel is voor de online winkel. De ontvangst van een elektronische of andere bevestiging van de bestelling betekent niet dat wij de bestelling hebben aanvaard, en evenmin vormt dat een bevestiging van de bestelling of ons aanbod om te verkopen. We behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelling te aanvaarden of af te wijzen of om de bestelde hoeveelheid om welke reden dan ook te beperken. Indien de betaling is verricht met een creditcard, moet die betaling worden goedgekeurd door de financiële instelling die de creditcard heeft afgegeven en we zijn op geen enkele manier aansprakelijk als een dergelijke financiële instelling de creditcard om welke reden dan ook weigert te accepteren of te honoreren. Het staat ons vrij om te eisen dat bestellingen die een bepaald bedrag overschrijden, vooraf door ons worden goedgekeurd. We kunnen ook aanvullende verificatie of informatie vereisen voordat een bestelling wordt aanvaard.

Prijzen, verzend- en verwerkingskosten:

Alle prijzen die worden vermeld op deze website zijn exclusief BTW, verzendkosten en eventuele recyclage of andere toeslagen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.  Afzonderlijke bijkomende kosten zullen worden aangegeven bij de afrekening en op de factuur, inclusief eventuele aanvullende kosten, toeslagen, belastingen of toeslagen voor internationale zendingen.

Omzetbelasting en andere belastingen:

Voor leveringen binnen bepaalde staten en landen moeten we omzetbelasting inhouden en dergelijke belastingen worden automatisch in rekening gebracht en ingehouden. Tenzij de gebruiker ons voorafgaand aan onze aanvaarding van de bestelling een geldig en correct certificaat levert voor belastingvrijstelling die van toepassing is op de locatie waarnaar het product wordt verzonden, is de gebruiker verantwoordelijk voor omzetbelasting en andere belastingen die op de bestelling van toepassing zijn en die niet door ons worden geïnd.

Productbeschikbaarheid:

Hoewel DOBIT zijn uiterste best doet om de levertermijnen zo kort mogelijk te houden, kunnen we de productbeschikbaarheid niet garanderen en is het mogelijk dat producten niet direct kunnen worden geleverd. We behouden ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, de beschikbaarheid van producten te herzien, te onderbreken of te stoppen of om een bestelling te annuleren. Als er sprake is van een herziening, onderbreking of stopzetting, kunnen we, naar ons goeddunken, producten verzenden die substantieel een vergelijkbare functionaliteit en vergelijkbare specificaties hebben als de bestelde producten of je bestelling annuleren.

Naleving van wetten:

De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij zorg zal dragen voor de naleving van alle toepasselijke wetten, decreten, verordeningen en regelingen met betrekking tot het gebruik van deze Site en de aanschaf van producten of services via deze Site. Het staat ons vrij om, naar eigen goeddunken, werkelijke of vermoede overtredingen te rapporteren bij ordehandhavende diensten of de geschikte autoriteiten. Als wij ons bewust worden, middels een klacht of anderszins, van een potentiële of vermoedelijke overtreding van deze Voorwaarden, kunnen we (zonder dat we daartoe verplicht zijn) een onderzoek instellen om de aard en de reikwijdte van de vermoedelijke overtreding te bepalen en de juiste maatregelen te treffen. Gedurende een dergelijk onderzoek kunnen we de levering van services aan een klant die wordt onderzocht, opschorten. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij ten volle zal meewerken aan een dergelijk onderzoek. Hij erkent dat overtredingen van de Voorwaarden kunnen leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke vervolging.

Naleving van het retourbeleid:

De gebruiker gaat akkoord met de naleving van het beleid aangaande retourzendingen van producten die zijn aangeschaft via deze Site en stemt ermee in dat hij door dit beleid gebonden bent. Ons huidige retourbeleid (te vinden in de RMA voorwaarden in de sectie Support van deze DOBIT website - www.dobit.com) wordt geacht deel uit te maken van deze Voorwaarden.

Beëindiging van gebruik:

DOBIT kan de toegang tot en gebruik van deze Site (of een deel daarvan) zonder kennisgeving opschorten of beëindigen op grond van gedrag waarvan wij denken dat het verstorend werkt voor deze Site of dat een overtreding vormt van toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van deze Voorwaarden en zijn van toepassing op alle verbintenissen en verkopen gesloten via deze Site. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden voor DOBIT NV en DOBIT BV

Juridisch:

Deze website valt onder het Belgisch recht en de rechtbank van Turnhout is hiervoor exclusief bevoegd.

Contacteer ons

Heb je een idee of een vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons