Disclaimer

Disclaimer beperking van aansprakelijkheid voor deze Site

We doen ons uiterste best om de meest nauwkeurige, up-to-date informatie te geven, maar de adressen en informatie op deze Site kunnen verouderd zijn of weglatingen, onnauwkeurigheden of andere fouten bevatten. Deze Site en de materialen erin worden geleverd in de staat waarin ze verkeren. We geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze Site, en de werking, inhoud, informatie of materialen van de Site. WE WIJZEN MET NAME AF ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE SITE OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, DAARONDER MEDE BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De Klant gaat ermee akkoord dat wij, onze bestuurders, werknemers en andere vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van de werking, de inhoud of het gebruik van deze Site. De Klant gaat ermee akkoord dat deze beperking van de aansprakelijkheid alomvattend is en van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief zonder enige beperking directe schade, indirecte schade, schade wegens schadeloosstelling, speciale schade, incidentele schade, schade als gevolg van boetes en gevolgschade, schade als gevolg van verlies van winst, omzet, gegevens en gebruiksmogelijkheden, waarmee de Klant of een derde partij te maken krijgt, ongeacht of dit in een contractuele procedure of in een procedure op grond van een onrechtmatige daad is, en die voortvloeit uit de Klant zijn toegang tot en het gebruik van deze Site of enige andere website die hiermee via een hyperlink verbonden is.