Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - DOBIT NV - BELGIË

1. Deze algemene voorwaarden van DOBIT (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes van DOBIT en op alle overeenkomsten tussen DOBIT en de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden.  Deze Algemene Voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan.  Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op en/of wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien ze uitgaan van vertegenwoordigers van DOBIT, moeten, opdat ze aan DOBIT tegenstelbaar zouden zijn, voorafgaandelijk schriftelijk door DOBIT aanvaard worden.  Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden.  

2. De offertes van DOBIT, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden DOBIT niet.  De in de offerte opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van de offerte.  Eventuele of beweerde onjuistheden in de offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan DOBIT ter kennis worden gebracht binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de offerte.

3. Elk order van de klant bindt de klant, doch DOBIT zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van dit order door DOBIT.  Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging van DOBIT dienen door de klant schriftelijk bekendgemaakt te worden binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging. De planning en uitvoering van het order door DOBIT zal slechts een aanvang nemen na betaling van het voorschot zoals dat opgenomen is in de orderbevestiging.

4. De leveringstermijn is degene die wordt vermeld op de orderbevestiging van DOBIT.   Deze leveringstermijn is indicatief en bindt DOBIT in geen geval. De klant zal instaan voor alle vergunningen die vereist zijn voor de levering en de installatie van de goederen die door DOBIT geleverd worden. DOBIT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om schadevergoeding te eisen voor vertraging bij de levering en/of installatie die het gevolg is van het ontbreken van de nodige vergunningen. De klant staat in voor het vrij en bereikbaar maken van de locatie waar de levering en/of installatie dient te geschieden, en zal er voor zorgen dat alle aansluitingen voor de nutsvoorzieningen beschikbaar zijn.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder kosten voor DOBIT, tenzij expliciet anders vermeld.

De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten en/of goederen.

Alle prijzen van DOBIT zijn in €, tenzij expliciet anders vermeld, en zijn exclusief BTW.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag  zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 (tien) % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tevens verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke DOBIT kan laten gelden.  

DOBIT zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verder leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen en/of de reeds geleverde goederen terug te halen, onverminderd het recht van DOBIT om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.         

De klant verliest bij wanbetaling eveneens alle recht op de eventueel toegestane kortingen.

Ingeval van annulatie van een bestelling door de klant, is DOBIT van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20 % van het factuurbedrag.

6. DOBIT blijft eigenaar van alle door haar geleverde goederen tot algehele en volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. Na levering en/of installatie, en tot de overgang van de eigendom van de goederen, zal de klant als een goed huisvader waken over de geleverde goederen.

7. DOBIT zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van DOBIT, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van DOBIT, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DOBIT in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. DOBIT heeft het recht haar verbintenissen onder een overeenkomst met de klant op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden ingeval (1) van wanprestatie van de klant, zoals doch niet beperkt tot het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, en/of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant; (2) ingeval van ontbinding of vereffening van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt, het faillissement of het gerechtelijke akkoord aanvraagt, of in elk geval waarin blijkt dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan.

9. DOBIT is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade.  In geen geval zal DOBIT aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van DOBIT, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde.

In geen geval zal DOBIT aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Klant.

Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van DOBIT tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

10. Alle klachten betreffende niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen bij de levering en/of installatie aan DOBIT te worden gemeld.  Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dienen binnen de acht dagen na de ontdekking ervan middels aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van DOBIT.

11. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen DOBIT en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van  geschillen  zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

 

INSTALLATIE- EN VEILIGHEIDSVOORWAARDEN
Klik hier om onze installatie- en veiligheidsvoorwaarden te downloaden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - DOBIT BV - NEDERLAND
Klik hier om onze algemene voorwaarden voor Dobit BV (Nederlandse vennootschap) te downloaden